RezervaceRezervace ubytování
KalendářAkce 2024
PoukazDárkový poukaz
KošíkE-Shop s vínem

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti
Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.
se sídlem Pod Břehy 565/54, 691 06 Velké Pavlovice
identifikační číslo: 60717670
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4546
pro poskytování ubytovacích služeb a ostatních služeb souvisejících s ubytováním

 

Článek I.
Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo „obchodní podmínky“) platí pro
  ubytovací a další služby poskytnuté na základě smlouvy o ubytování (dále jen „Smlouva“) fyzickým
  či právnickým osobám (dále jen klient“) společností Šlechtitelská stanice vinařská Velké
  Pavlovice, a.s., IČO: 607 17 670, se sídlem Pod Břehy 565/54, 691 06 Velké Pavlovice, zapsané
  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4546 (dále jen
  ubytovatel“).


Článek II.
Postup při rezervaci a uzavření smlouvy

 1. Ubytovatel nezávazně nabízí ubytovací a další služby s tím související klientům prostřednictvím
  svých internetových stránek https://www.slechtitelka.cz/, prostřednictvím schválených
  zprostředkovatelů a pomocí reklamních materiálů ubytovatele (dále jen „nabídka“). Údaje
  obsažené v nabídce mají pouze informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve
  smyslu § 1731 nebo § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
  předpisů (dále jen „OZ“), ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 OZ. Z této indikativní nabídky
  nevzniká klientovi nárok na uzavření Smlouvy. Nabídka je platná po dobu a za podmínek v ní
  uvedených, přičemž ubytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní
  podmínky dané nabídky před uzavřením Smlouvy.

 2. Klient prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře umístěného na webových stránkách
  ubytovatele https://www.slechtitelka.cz/rezervace-cenik nebo jiným způsobem (např. e-mailem)
  zasílá ubytovateli poptávku po ubytovacích a dalších službách (dále jen „Objednávka“). Odesláním
  Objednávky ubytovateli klient potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP, přičemž s nimi souhlasí
  a uznává je jako podmínky a nedílnou součást Smlouvy. Klient je povinen vyplnit údaje v
  rezervačním formuláři úplně a pravdivě, přičemž další či jiné změny po jejich odeslání
  prostřednictvím rezervačního formuláře nejsou možné bez souhlasu ubytovatele. Ubytovatel si
  vyhrazuje neomezené právo odmítnout Objednávku, a to i bez uvedení důvodu.

 3. Před zasláním Objednávky prostřednictvím rezervačního formuláře je klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do formuláře vložil, a to i s ohledem na možnost klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře.

 4. Ubytovatel na základě obdržené Objednávky ověří kapacity a další podmínky a e-mailem klientovi zašle písemné potvrzení přijetí Objednávky s vymezenými konkrétními podmínkami závazné nabídky ubytovatele, kde uvede závaznou kalkulaci ceny ubytování a ostatních služeb, platební podmínky a pokyny k platbě s uvedením těchto údajů: identifikační a kontaktní údaje ubytovatele, identifikační a kontaktní údaje klienta, termín příjezdu, termín odjezdu, počet nocí, typ objektu k ubytování, počet, jména i příjmení a věk osob, vyčíslení případných slev a pokyny k platbě celkové ceny (dále jen „Rezervace“).

 5. Akceptací Rezervace za strany klienta vzniká mezi klientem a ubytovatelem Smlouva.

 6. Klient je v případě akceptace doručené Rezervace ubytovatele povinen uhradit celkovou cenu způsobem a za platebních podmínek uvedených v Rezervaci. Tuto úhradu potvrdí ubytovatel v Potvrzení rezervace.

 7. Vyskytnou-li se v Nabídce, Objednávce, Rezervaci a/nebo Potvrzení rezervace chyby v psaní či počítání nebo jiné chybné údaje či jiné nesrovnalosti, ubytovatel si vyhrazuje právo opravy těchto chyb nebo nápravu jiných nesrovnalostí, jenž provede sám nebo na základě písemného požadavku klienta.

 8. Smlouva je uzavřena na dobu určitou uvedenou v Rezervaci.

 9. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

 10. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 11. Výše uvedené platí obdobně pro uzavření Smlouvy osobně v provozovně ubytovatele.


Článek III.
Platební podmínky

 1. Ubytovatel má právo požadovat po klientovi uhrazení celkové ceny ubytovacích a dalších služeb uvedených v Rezervaci před jejich poskytnutím, případně uhrazení zálohy, vyplývá-li to z těchto VOP, Rezervace nebo jiného dokumentu.

 2. Platební podmínky a lhůta splatnosti celkové ceny se liší v závislosti na době před nástupem klienta k ubytování. Splatnost celkové ceny ubytování a služeb, není-li v platebních podmínkách Rezervace uvedeno jinak je následující:

  • Zálohu ve výši 25 % z celkové ceny uhradí klient do 3 kalendářních dní od akceptace Rezervace
  • Zbývající část ceny ve výši 75 % uhradí klient 21 dní před příjezdem

   Tyto platební podmínky platí, není-li v platebních podmínkách Rezervace stanoveno jinak.

 3. Celková cena ubytovacích a dalších služeb se hradí, není-li v těchto VOP nebo v Rezervaci uvedeno jinak, zpravidla bezhotovostním převodem na účet ubytovatele uvedený v pokynech k platbě, které jsou součástí Rezervace. Uhrazením se rozumí okamžik připsání příslušné částky na bankovní účet ubytovatele.

 4. Nedodržení lhůty úhrady celkové ceny nebo její části klientem zakládá oprávnění ubytovatele odstoupit od Smlouvy a klient je povinen uhradit ubytovateli storno poplatek, jehož výše se řídí podmínkami uvedenými v článku VI. těchto VOP. Nedodržení lhůty pro úhradu zálohy dle platebních podmínek Rezervace znamená, že Smlouva není uzavřena a klient ani ubytovatel nemají vůči sobě jakékoli nároky vyjma těch uvedených v těchto VOP.


Článek IV.
Cena

 1. Cenou ubytování se rozumí celková cena za všechny služby (tj. ubytovací a další) uvedené v Rezervaci.
 2. Ubytovatel není oprávněn po dobu platnosti Rezervace jednostranně navýšit celkovou cenu, s výjimkou případů:

  • dojde-li ke změně v Rezervaci (např. změně typu pokoje, počtu osob atp.),
  • neprokáže-li nebo nedoloží-li klient splnění podmínek pro poskytnutí nárokované slevy,
  • dojde-li ke změně právní úpravy či sazeb daně z přidané hodnoty, či jiných zákonných poplatků,
  • když doba od odeslání Rezervace do nástupu na ubytování přesahuje čtyři měsíce a v průběhu tohoto období dojde ke zvýšení cen ubytování a/nebo služeb ubytovatele.

 3. Klient má nárok na poskytnutí slevy z celkové ceny, pokud nejpozději při odeslání Objednávky sdělí ubytovateli veškeré rozhodné skutečnosti pro uplatnění slevy dle podmínek ubytovatele pro její poskytnutí uvedených v nabídce ubytovatele. Okamžikem odeslání Objednávky nemá klient nárok na poskytnutí jakékoli jiné a/nebo další slevy. Případné slevy vyhlášené ubytovatelem po datu odeslání Objednávky klientem neopravňují klienta k čerpání této slevy, není-li uvedeno jinak.


Článek V.
Změny v Rezervaci

 1. V případě vzniku okolností, které brání ubytovateli poskytnout klientovi službu dle Rezervace, a je-li možné vzhledem k vzniklé situaci poskytnout klientovi jinou službu v rozsahu a kvalitě shodných nebo se alespoň blížících původně objednané službě nebo poskytnout stejnou službu v náhradním termínu, je ubytovatel oprávněn a povinen provést odpovídající změny. Ubytovatel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu informovat klienta o podmínkách této změny a navrhnout tuto změnu klientovi. Klient je oprávněn v případě nesouhlasu s takto oznámenou změnou zrušit čerpání služby, a jedná-li se o změnu týkající se ubytovací služby, od Smlouvy odstoupit. Ubytovatel je pak povinen bez zbytečného odkladu po tomto zrušení čerpání služby vrátit klientovi plnění připadající na takto zrušenou službu a v případě odstoupení od Smlouvy klientovi vrátit veškerá plnění uhrazená v souvislosti se Smlouvou.

 2. Pokud klient nezruší čerpání služby bez zbytečného odkladu poté, co mu bude takováto změna v čerpání služby oznámena, nebo v případě ubytovací služby neodstoupí od Smlouvy ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od doručení oznámení o takovéto změně, platí, že s takovouto změnou souhlasí.

 3. V případě nemožnosti poskytnout klientovi objednanou a zaplacenou službu v rozsahu a kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám, je ubytovatel povinen vrátit klientovi plnění uhrazené klientem na takovouto službu. V případě, že však ubytovatel poskytne klientovi s jeho souhlasem náhradní službu stejného nebo vyššího rozsahu a/nebo kvality, považuje se takové náhradní plnění ubytovatele za poskytnutí původně dohodnuté služby a klient tak nemá jakékoli další nároky vůči ubytovateli z titulu neposkytnutí původně objednané a uhrazené služby.

 4. Ubytovatel neodpovídá za změny vyvolané z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí orgánů veřejné moci, vzniku mimořádných okolností nebo událostí, které nemohl ubytovatel předvídat a ovlivnit je.


Článek VI.
Zrušení nebo nevyužití rezervace a storno poplatek

 1. Ubytovatel a klient se dohodli, že klient má právo kdykoli před započetím využívání služeb Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby nebo od ní odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností ubytovatele, a to ze zákonem stanovených důvodů. Smlouva je zrušena dnem, kdy písemná výpověď nebo odstoupení byly doručeny ubytovateli. Ubytovatel a klient se dále dohodli, že v případě, že se nejedná o využití práva klienta na odstoupení od Smlouvy ze zákonem stanovených důvodů, je klient povinen uhradit ubytovateli storno poplatek. Výše storno poplatku se odvíjí od počtu dní zbývajících do zahájení poskytování služeb, a to následovně:

  U fyzických osob:

  • 25 % z ceny Rezervace při zrušení méně než 31 dní přede dnem příjezdu,
  • 50 % z ceny Rezervace při zrušení méně než 21 dní přede dnem příjezdu,
  • 75 % z ceny Rezervace při zrušení méně než 10 dní přede dnem příjezdu,
  • 100 % z ceny Rezervace při zrušení méně než 3 dní přede dnem příjezdu nebo v případě, že klient nezapočne objednané služby čerpat v den příjezdu.


  U právnických osob:

  • 10 % z ceny Rezervace při zrušení více než 45 dní přede dnem příjezdu,
  • 20 % z ceny Rezervace při zrušení méně než 45 dní přede dnem příjezdu
  • 50 % z ceny Rezervace při zrušení méně než 30 dní přede dnem příjezdu,
  • 75 % z ceny Rezervace při zrušení méně než 14 dní přede dnem příjezdu,
  • 100 % z ceny Rezervace při zrušení méně než 3 dny přede dnem příjezdu nebo v případě, že klient nazapočne objednané služby čerpat v den příjezdu.

 2. Po zrušení Smlouvy je ubytovatel povinen klientovi vrátit veškerá plnění, která od něho přijal po započtení storno poplatku nebo jiných plnění podle Smlouvy nebo těchto VOP, a to do 14 dnů od zrušení Smlouvy. V případě, že přijaté plnění od klienta nestačí na pokrytí storno poplatku nebo jiných plnění podle Smlouvy nebo těchto VOP, je klient povinen bez zbytečného odkladu po zrušení Smlouvy (nejpozději však do 14 dní) poukázat dlužnou částku na bankovní účet ubytovatele.

 3. Ubytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu nebo odstoupit od Smlouvy v případech, kdy klient podstatně poruší povinnosti stanovené Smlouvou, těmito VOP a/nebo právními předpisy České republiky. Ubytovatel je oprávněn vypovědět bez výpovědní doby Smlouvu před uplynutím ujednané doby v případě, že klient a/nebo osoby jej provázející i přes výstrahu hrubě porušují své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, těchto VOP, ubytovacích či jiných provozních řádů ubytovatele nebo právních předpisů České republiky či porušují dobré mravy. Dojde-li k takovémuto odstoupení či výpovědi ubytovatele, je klient povinen uhradit ubytovateli storno poplatek ve výši 100 % z ceny Rezervace.

 4. V případě odstoupení od Smlouvy v době, kdy již započalo poskytování služeb dle Smlouvy je klient povinen ubytovateli uhradit poměrnou část ceny.


Článek VII.
Práva a povinnosti klienta

 1. Klient má následující práva

  • právo na poskytnutí objednaných a zaplacených ubytovacích a dalších služeb v rozsahu a za podmínek dle Rezervace, Smlouvy a VOP,
  • právo na poskytnutí informací týkajících se ubytovacích a dalších služeb nabízených a poskytovaných ubytovatelem,
  • právo kdykoli vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby nebo od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností ubytovatele nebo zrušit čerpání objednané služby za podmínek uvedených v těchto VOP, Smlouvě nebo právních předpisech České republiky,
  • právo písemně oznámit ubytovateli, že se namísto něho zúčastní ubytování a/nebo čerpání služeb uvedených v Rezervaci jiná osoba za podmínky, že v takovémto oznámení bude současně prohlášení této osoby (nového klienta), že souhlasí s ubytováním, službami a jejich cenou uvedenými v Rezervaci, jakož i s těmito VOP a že splňuje veškeré podmínky k účasti na ubytování a čerpání služeb, jsou-li vyžadovány. Původní a nový klient společně a nerozdílně odpovídají za uhrazení celkové ceny uvedené v Rezervaci a administrativních či jiných nákladů, které ubytovateli vzniknou v souvislosti se změnou klienta,
  • právo na reklamaci chybně nebo nekvalitně poskytnutých ubytovacích či dalších služeb a jejich vyřízení v souladu s těmito VOP, Smlouvou a právními předpisy České republiky,
  • právo na ochranu osobních údajů a jiných dat týkajících se klienta a ostatních ubytovaných osob,
  • v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) OZ klientovi jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od Smlouvy, byla-li Smlouva uzavřena distančním způsobem (prostředky komunikace na dálku) nebo mimo obchodní prostory ubytovatele. V ostatních případech je klient oprávněn odstoupit od smlouvy pouze stanoví-li tak právní předpisy České republiky.

 2. Klient má zejména následující povinnosti:

  • povinnost úplně a pravdivě vyplnit Objednávku, případné přiložené formuláře nutné k poskytnutí ubytování a služeb a předložit při nástupu na ubytování potřebné doklady k identifikaci klienta a spolucestujících osob (platný občanský průkaz, platný cestovní pas) a případně bez zbytečného odkladu oznámit změnu těchto údajů,
  • vyplnit a podepsat registrační kartu při registraci k ubytování,
  • povinnost nahlásit ubytovateli případnou účast cizích státních příslušníků,
  • povinnost nahlásit ubytovateli změnu počtu osob užívajících pokoj a v případě souhlasu ubytovatele s touto změnou, zapsat je do knihy ubytovaných na recepci ubytovatele a uhradit za takto neuvedené osoby v Rezervaci cenu ubytování dle ceníku ubytovatele. V případě překročení maximálního povoleného počtu osob pro daný pokoj a/nebo porušení povinnosti nahlásit osoby užívající objekt neuvedené v Rezervaci, je ubytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy pro její podstatné porušení a klienta, osoby ho provázející a další osoby z ubytování či čerpání služeb vykázat, přičemž tím se ztrácí nárok na poskytnutí v Rezervaci uvedeného ubytování a/nebo služeb, stejně jako nárok na náhradu uhrazeného a nevyčerpaného ubytování a/nebo služeb,
  • povinnost uhradit ubytovateli celkovou cenu ubytovacích a dalších služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rezervaci a v souladu s těmito VOP a prokázat její zaplacení na základě výzvy ubytovatele,
  • povinnost uhradit ubytovateli storno poplatek v případech uvedených v těchto VOP, Rezervaci, Smlouvě nebo dalších dokumentech,
  • povinnost převzít od ubytovatele doklady nutné k čerpání ubytovacích a dalších služeb,
  • povinnost dostavit se ve stanoveném čase na místo čerpání ubytovacích a dalších služeb,
  • povinnost řídit se pokyny zaměstnanců ubytovatele, ubytovacími a jinými provozními řády ubytovatele vydanými pro čerpání a poskytování ubytovacích a dalších služeb. V případě, kdy klient nebo osoby ho provázející i přes výstrahu hrubě porušují povinnosti vyplývající ze Smlouvy, těchto VOP nebo předpisů (řádů) ubytovatele, právních předpisů České republiky či dobré mravy nebo narušují program či čerpání ubytovacích a dalších služeb jiných klientů ubytovatele, je ubytovatel oprávněn klienta a osoby ho provázející z ubytovacích či dalších služeb vykázat (vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby), přičemž tento klient ztrácí nárok na poskytnutí v Rezervaci uvedených ubytovacích či dalších služeb, stejně jako nárok na náhradu uhrazených a nevyčerpaných ubytovacích nebo dalších služeb,
  • povinnost klienta a osob ho provázejících chovat se tak, aby svým chováním nenarušovali či neomezovali čerpání ubytovacích a dalších služeb jiných klientů ubytovatele,
  • povinnost uhradit škodu na majetku ubytovatele, kterou mu způsobil sám a/nebo osoby ho provázející či jiné osoby, kterým zaviněně umožnil přístup k majetku ubytovatele,
  • povinnost klienta doplatit ubytovateli rozdíl ceny po slevě uvedené v Rezervaci v případě, že klient neprokáže ubytovateli při započetí čerpání ubytovacích či dalších služeb splnění podmínek pro poskytnutí slevy z ceny takové služby,
  • klient odpovídá za dodržování povinností vyplývajících ze Smlouvy, těchto VOP, ubytovacích a provozních řádů ubytovatele a právních předpisů České republiky ze strany všech fyzických osob uvedených v Potvrzení rezervace a/nebo ho provázejících;
  • pro případ, že klient se souhlasem ubytovatele využívá ubytovací a jiné služby dle Smlouvy též se zvířetem, má klient povinnost zajistit, aby ze strany zvířete nedošlo ke vzniku jakékoli škody, či porušení těchto VOP, Smlouvy, či jiných předpisů ubytovatele a/nebo právního řádu České republiky. Klient nese plnou odpovědnost za toto zvíře.


Článek VIII.
Reklamace a informace o mimosoudním řešení sporů

 1. Klient je oprávněn reklamovat u ubytovatele kvalitu poskytnutých ubytovacích či dalších služeb, pokud jejich kvalita či rozsah nebo jiné podmínky neodpovídají rozsahu, kvalitě a podmínkám uvedeným v Rezervaci. Ubytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu zjistit okolnosti reklamace a v případě oprávněné reklamace zabezpečit nápravu vadného stavu či klientovi poskytnout slevu. Reklamaci je klient povinen uplatnit u ubytovatele bez zbytečného odkladu od zjištění vad. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje ubytovatel prostřednictvím elektronické adresy recepce@slechtitelka.cz. Informaci o vyřízení stížnosti klienta zašle ubytovatel na elektronickou adresu klienta, případně na e-mailovou adresu klienta, ze které byla stížnost ubytovateli doručena.

 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi ubytovatelem a klientem ze Smlouvy.

 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 213 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 5. Ubytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


Článek IX.
Ostatní ustanovení

 1. Ubytování klienta ze strany ubytovatele je možné nejdříve od 14:00 hodin dne uvedeného v Rezervaci jako první den ubytování. Klient je povinen předat vyklizený ubytovací prostor (pokoj, apartmán apod.) v poslední den ubytování uvedený v Rezervaci nejpozději do 11:00 hodin.

 2. Nabude-li ubytovatel důvodné podezření, že klient užívá objekt v rozporu s podmínkami Rezervace či v rozporu s ubytovacími nebo provozními řády ubytovatele nebo v rozporu s veřejným pořádkem, je ubytovatel oprávněn vstoupit do objektu a vykonat kontrolu jeho užívání. Klient je pak povinen tuto kontrolu strpět.

 3. Ubytovatel neodpovídá za škody vzniklé na funkčnosti elektrických či elektronických zařízeních klienta a dále za případné omyly či nesprávně poskytnuté informace o akcích či poskytovaných službách ze strany jiných osob.

 4. Žádná parkovací plocha ubytovatele není hlídaným parkovištěm a ubytovatel ani neposkytuje jakýkoli dohled nad zaparkovanými vozidly klientů a/nebo jejich příslušenstvím.


Článek X.
Ochrana osobních údajů

 1. Ubytovatel bude jako správce (dále také jen „Správce“) osobních údajů zpracovávat osobní údaje klienta, které mu klient poskytne ve Smlouvě a to v rozsahu jména a příjmení, data narození, bydliště, e-mailu, telefonního čísla, čísla bankovního spojení, případně dalších osobních údajů sdělených klientem ubytovateli v souvislosti s uzavřením Smlouvy nebo jejím plněním v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Osobní údaje klienta budou zpracovávány dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů za účelem plnění Smlouvy a dále po jejím ukončení dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného Nařízení o ochraně osobních údajů za účelem a na základě svého oprávněného zájmu na ochraně práv ubytovatele v případném sporu. Zpracování osobních údajů klienta je nezbytné pro plnění smluvního vztahu mezi ubytovatelem a klientem. Osobní údaje klienta budou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání závazků ze Smlouvy a dále po zániku veškerých závazků ze Smlouvy vzniklých mezi ubytovatelem a klientem po dobu běhu obecných promlčecích lhůt.

 2. Bližší podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů dostupném na webových stránkách ubytovatele: www.slechtitelka.cz. Klient je povinen se s výše uvedenými zásadami seznámit před dokončením Objednávky, seznámení stvrdí zaškrtnutím příslušného pole v rámci učiněné Objednávky. V souvislosti s provozováním zákaznické linky může ubytovatel nahrávat příchozí i odchozí telefonní hovory na zvukový záznam a tento použít zejména jako důkazní prostředek v soudním, správním či jiném řízení.


Článek XI.
Závěrečné ustanovení

 1. Smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem se řídí Smlouvou a těmito VOP. Před ustanoveními těchto VOP mají přednost individuální ujednání obsažená ve Smlouvě. Ubytovatel si přitom vyhrazuje právo uvést ve svých nabídkách a/nebo reklamních materiálech i jiné podmínky, které mají přednost před těmito VOP.

 2. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách ubytovatele v den uzavření Smlouvy. Rezervace klienta je po svém potvrzení jako uzavřená Smlouva mezi klientem a ubytovatelem archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav není přístupný klientovi.

 3. Je-li klient spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Není-li klient spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP OZ.
 4. Tyto VOP ve smyslu § 1751 a násl. OZ upravují postup při uzavírání, tvoří obsah a jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi klientem a ubytovatelem.

 5. Právní vztah mezi ubytovatelem a klientem ze Smlouvy se řídí právním řádem České republiky a případné spory jsou příslušné řešit české soudy.

 6. Je-li v těchto VOP požadována písemná forma právního jednání, považuje se za dodržení této formy, je-li právní jednání učiněno formou dopisu nebo e-mailem (email ubytovatele je uvedený na jeho webových stránkách a případně i v dalších dokumentech).

 7. Klientovi může být doručováno na jeho elektronickou adresu, není-li v těchto VOP nebo ve Smlouvě stanoven pro konkrétní právní jednání jiný závazný způsob doručování.

 8. Písemnosti v listinné podobě mohou být klientovi doručovány buďto osobně nebo prostřednictvím doručovatele s poštovní licencí, přičemž zásilka bude zaslána doporučenou poštou. Doručování bude probíhat na adresu klienta uvedenou v Objednávce klienta. V případě, že nedojde k převzetí doručované zásilky, považuje se zásilka za doručenou i v případě, že bude vrácena doručovatelem, a to jak z důvodu, že klient nebyl zastižen, tak z důvodu, že si zásilku klient v úložní lhůtě nevyzvedl, tak i z důvodu, že na uvedené adrese se klient již nezdržuje, změnil své bydliště/sídlo zde původně umístněné či se z této adresy již odstěhoval nebo že nemá schránku, jakož i z důvodu, že klient (adresát) odmítl doručovanou zásilku převzít. V těchto případech se zásilka považuje za doručenou třetím pracovním dnem po odeslání. Ustanovení tohoto článku se použije přiměřeně též na doručování písemností v listinné podobě ubytovateli klientem.

 9. Ubytovatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

 10. Klient výslovně prohlašuje, že Smlouvu uzavřel ze své svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a že s jejím zněním, jakož i se zněním těchto VOP souhlasí, což stvrzuje také odsouhlasením těchto obchodních podmínek na webovém rozhraní ubytovatele.

 11. Tyto VOP může v plném a neomezeném rozsahu ubytovatel doplňovat a měnit elektronickou formou. V případě, že k takovéto změně dojde, budou nové všeobecné obchodní podmínky zveřejněny na webových stránkách ubytovatele. Změna těchto VOP nabývá na účinnosti okamžikem zveřejnění nebo doručením jejího znění klientovi. V případě nesouhlasu klienta se zveřejněnou změnou VOP, je klient povinen tento nesouhlas ubytovateli písemně sdělit nejpozději do pěti dnů od doručení změny VOP. Vztah klienta a ubytovatele a z toho vyplývajících vzájemných práv, povinností a podmínek se řídí těmi VOP, které mu byly zaslány spolu s Rezervací. Ubytovatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že klient nesouhlasí se změnou VOP.

 12. Pokud jakékoli jednotlivé ustanovení těchto VOP bude shledáno jako neplatné, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto VOP a taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VOP.

 13. Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 21.7.2021
Vinařskýpension André veVelkých Pavlovicích hodnocení